Vyhledat v textu

Venkovní učebna
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – PTAČÍ CHŘIPKA – OCHRANNÉ PÁSMO KRATONOHY,MICHNOVKA

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – PTAČÍ CHŘIPKA – OCHRANNÉ PÁSMO KRATONOHY,MICHNOVKANa základě potvrzeného výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Dobřenice nařídila Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj mimořádná veterinární opatření.

Celý katastr území Kratonohy a Michnovka se řadí do ochranného pásma, pro nějž jsou stanovena následující opatření:

 

Všem chovatelům drůbeže a ptáků  v ochranném pásmu se nařizuje:

 

a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
 

b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Královéhradecký kraj na tel.č. +420 720 995 210; Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů;
 

c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
 

d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí; tyto záznamy musí chovatel na požádání předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor;
 

e) neškodné odstranění kadáverů (uhynulých zvířat), a to co nejdříve;
 

f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu KVS SVS pro Královéhradecký kraj. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají

           1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

            2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány

 


Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:

a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí, a nejpozději do 29. 3. 2021

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
 

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;
 

d) spolupracovat s KVS SVS pro Královéhradecký kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad domácími chovy drůbeže, populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;

 

V souvislosti s  podmínkami vydaného nařízením žádáme občany, aby počty chovaného zvířectva nahlásili  telefonicky nebo pomocí SMS ve tvaru příjmení, číslo popisné a počet kusů chované drůbeže a ptactva v zajetí paní L. Šimkové                            na tel. číslo 730 155 771,  a to nejpozději do čtvrtka 25.03.2021.

NáDOBA pro případné uhynulé ptáky bude OBCÍ ZAJIŠTĚNA.

 

Tel. kontakty v případě potřeby

starosta obce                        P. Šatalík,  tel. 604 274 813,

místostarosta obce              M. Veselý,  tel. 725 751 657

 

Předem Vám děkujeme za spolupráci.

 

Celý text opatření najdete v příloze.

KVS SVS_Nařízení_.pdf

Scitaci_list_pro_drobnochovy_12.11.2020(RW86S2).docx